Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Yeni Teşvik Sisteminin AmacıYeni teşvik sistemi ile güdülen amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilecektir. Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda;

 • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek
 • Üretim ve istihdam potansiyelinin artırılmasını sağlamak
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek,
 • Desteklenecek sektörleri, bölgelerin koşullarına ve rekabet avantajlarına uygun biçimde belirleyerek kümelenme yaklaşımının gelişmesine katkı sağlamak,
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve teknoloji ile araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek,
 • Cari açığı azaltmaya yönelik Stratejik Yatırımları özendirmek ve ülkemiz için önemli olan öncelikli yatırımları teşvik etmek, olarak belirlenmiştir.

Yeni Teşvik Sistemi İle Sunulan Destek Uygulamaları:Yeni teşvik sistemi ile güdülen amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilecektir. Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda

 • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek
 • Üretim ve istihdam potansiyelinin artırılmasını sağlamak
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek,
 • Desteklenecek sektörleri, bölgelerin koşullarına ve rekabet avantajlarına uygun biçimde belirleyerek kümelenme yaklaşımının gelişmesine katkı sağlamak,
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve teknoloji ile araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek,
 • Cari açığı azaltmaya yönelik Stratejik Yatırımları özendirmek ve ülkemiz için önemli olan öncelikli yatırımları teşvik etmek, olarak belirlenmiştir.


MÜRACAAT FORMU DOLDURMA KILAVUZU

YATIRIMCI BİLGİLERİ

 1. Adı / Unvanı: İlgili sicil gazetelerinde kayıtlı olduğu şekilde yatırımcı adı ya da unvanı yazılır.
 2. Haberleşme adresi: Yatırımcının güncel haberleşme adresi yazılır.
 3. Telefon / faks / e-posta / web adresi: Yatırımcının güncel diğer iletişim bilgileri yazılır.
 4. Sermayesi: Yatırımcının son sermaye yapısını gösterir ilgili sicil gazetesine göre sermaye ve ortakların bilgileri yazılır.
 5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi / vergi kimlik numarası: Yatırımcının bağlı bulunduğu vergi dairesi ve numarası yazılır.
 6. SGK İş Yeri Sicil Numarası: Yatırımın yapılacağı yatırım yerine ilişkin SGK iş yeri sicil numarası yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan boş bırakılır.
 7. Projeden sorumlu şahısların iletişim bilgileri: Proje değerlendirme aşamasında, projeye ilişkin teknik bilgi alınabilecek şahısların iletişim bilgileri yazılır.

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

 1. Yatırım yerinin ili, ilçesi, adresi, organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı, kiralık ise kiralama bilgileri: Yatırım yeri bilgileri yazılır. Yatırımın organize sanayi bölgesinde olması halinde ayrıca ilgili bölgeden yer tahsis yazısı aranır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı arsa-arazi veya binanın kiralık ise kiralama bilgileri belirtilir.
 2. Yatırımın cinsi: Komple yeni yatırım, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyon cinslerinden uygun olanı yazılır.
 3. Yatırımın sektörü ve konusu: Yatırımın ilgili sektörü ve kısaca konusu yazılır. Örneğin; İmalat – Otomotiv yan sanayi yatırımı, Hizmetler – Otel yatırımı, Enerji – Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yatırımı vb.
 4. Yatırıma başlama tarihi: Müracaat tarihi esas alınarak ay ve yıl olarak yazılır. Örneğin; Şubat 2012, Haziran 2013 vb.
 5. Yatırımın bitiş tarihi: Yatırımın planlanan bitiş tarihi ay ve yıl olarak yazılır.
 6. Mevcut istihdam: Son altı aylık dönem ortalaması esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda ise bir önceki yıla ait mevsimsel ortalama esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan boş bırakılır.
 7. Öngörülen ilave istihdam: Yatırım neticesinde sağlanacak ilave istihdam yazılır.
 8. Projenin kapasitesi: Tek vardiyada tesiste üretilen ve ilave olarak üretilecek mal veya hizmet miktarları yazılır. Mevcut üretimin olması durumunda kapasite raporundaki üretim kapasitesi yazılır.
 9. Projenin kısa anlatımı: Projenin gerekçesi, üretim teknolojisi, sektöre ilişkin genel bilgiler, üretilecek mal veya hizmete ilişkin piyasa bilgileri gibi bilgileri içerecek şekilde proje kısaca anlatılacaktır.
 10. Üretim akış şeması: Üretim aşamaları akış şemasında gösterilerek yazılacaktır. Bu kısım, yatırım bilgi formuna ek olarak da hazırlanabilir. Her aşama için öngörülen istihdam akış şeması içerisinde ayrıca belirtilir. Ayrıca, makine ve teçhizat listelerinde yer alan makine ve teçhizatlara da üretim akış şeması içerisinde yer verilir.
 11. Talep edilen destek unsurları: Yatırımın bölgesi, sektörü ve büyüklüğü dikkate alınarak Kararda belirtilen destek unsurlarından talep edilenler işaretlenir.

TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU

 1. Arazi – Arsa: Satın alınacak arsanın alan büyüklüğü (m2) ve birim fiyatı (TL/m2) belirtilerek toplam arsa tutarı hesaplanır.
 2. Bina-İnşaat: Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası ve tesisler, idari binalar ve diğer bina-inşaat harcama kalemi için m2 ve birim değerler de belirtilerek toplam bina-inşaat tutarı hesaplanır.
 3. Makine ve Teçhizat: Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarları, ithal makine ve teçhizat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV’siz tutar dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ithal ve yerli makine ve teçhizata ilişkin olarak örneğe uygun ikişer nüsha liste hazırlanır.
 4. Diğer Harcamalar: (Yatırım maliyetine intikal eden)
 • Etüd ve proje giderleri,
 • Yardımcı makine ve teçhizat giderlerine, mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgisi bulunmayan makine ve teçhizat harcamaları,
 • İthalat ve gümrükleme giderlerine, ithal makine ve teçhizatın temininde yapılan masraflar,
 • Taşıma ve sigorta giderleri,
 • Montaj giderlerine, ana fabrika ve yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar,
 • Diğer giderlere, yatırım dönemi finansman giderleri ile yukarıda belirtilmeyen ancak yatırımla ilgili olan diğer yatırım harcamaları

hesaplanarak yazılır.

YATIRIMIN FİNANSMANI TABLOSU

Yatırımın finansmanına ilişkin bilgiler, toplam sabit yatırım tutarı ile uyumlu olacak şekilde hesaplanarak yazılır.

BEYAN VE TAAHHÜT ÖRNEKLERİ

ÖRNEK-1: Tüm teşvik belgesi müracaatlarında aranır.

ÖRNEK-2: Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın satış izni taleplerinde aranır.

ÖRNEK-3: Stratejik yatırımlarda örneğe uygun olarak alınacak yönetim / ortaklar kurulu kararı ile taahhütname aranır.

MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTELERİ ÖRNEKLERİ

Mal ve hizmet üretiminde doğrudan kullanılacak makine ve teçhizat, bu kısımda yer alan örneklere uygun şekilde listelenir. Makine ve teçhizat niteliği taşımayan harcamalara bu listelerde yer verilmez. Listeler, Bakanlığa yapılacak müracaatlarda ikişer, yerel birimlere yapılacak müracaatlarda üçer nüsha hazırlanır.

YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ: Yurt dışından temin

edilecek olan makine ve teçhizatlar örneğe uygun şekilde listelenerek, “ Makine ve Teçhizatın Adı”, “Miktarı”, “Menşei Ülke Toplam Döviz Tutarı (FOB)”, “Toplam Tutarı (FOB$)” ve “Toplam Tutarı (FOB TL)” sütunları eksiksiz olarak doldurulur. Gerekli görülmesi halinde, makine ve teçhizatın yabancı dildeki karşılıkları parantez içinde yazılabilir.

YURT İÇİNDEN TEMİN EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ: Yurt içinden temin edilecek olan makine ve teçhizatlar örneğe uygun şekilde listelenerek, “ Makine ve Teçhizatın Adı”, “Miktarı”, “Birim Fiyatı (TL) (KDV Hariç)” ve “Toplam Tutarı (TL)” sütunları eksiksiz olarak doldurulur.

ÖNEMLİ NOT: Yatırım Bilgi Formu, beyan ve taahhüt ile makine ve teçhizat listelerinin her sayfasında firma kaşesi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzaları bulunacaktır.


Destek Unsurları


ASGARİ YATIRIM TUTARI

 


BÖLGESEL TEŞVİKLER


BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI


FORM VE DİLEKCELER

BEYAN VE TAAHHÜT ÖRNEKLERİ

Teşvik Belgesi Müracaat FormuEK1A-Yatırımcı Bilgi Formu

YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER

YATIRIM TEŞVİK KDV İADE

YATIRIMIN KARAKTERİSTİĞİNE BAĞLI OLARAK TEŞVİK BELGESİ TALEBİNDE GEREKLİ BELGELER

YEREL BİRİMLERCE TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENEBİLECEK SEKTÖR VE KONULAR

Yoruma kapalı.