Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim: Vergisini düzenli ödeyen mükellef %5 İndirim kazanıyor,  08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile bu imkan sağlanmıştır.

Gelir Vergisi Açıklayıcı Bilgi Notu: 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiş olup maddede belirtilen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yıllık beyannameleri üzerinden hesapladıkları gelir veya kurumlar vergisinin %5’ini indirebilme imkanı sağlanmıştır.

Damga Vergisi Açıklayıcı Bilgi Notu: Damga vergisine tabi kağıtlar arasında yer alan inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türleri, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” fıkrasında sayılmak suretiyle bu kağıtlar için oran farklılaştırılmasına imkan verilmesine ve Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne eklenen (25) numaralı fıkra ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanmasına ilişkin 23/02/2017 tarih ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun 5 nci maddesi yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Harçlar Kanunu Açıklayıcı Bilgi Notu: Bakanlar Kurulunun, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan gayrimenkullerin devir ve iktisap işlemlerine ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkili olduğuna ilişkin olarak 23/02/2017 tarih ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun 6 ncı maddesi yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Açıklayıcı Bilgi Notu: Madde düzenlemesiyle, ülkemize döviz girişinin arttırılması ve inşaat sektörünün teşvik edilmesi amacıyla inşa edilen işyeri ve konutların, belirli şartlar dahilinde çalışma ve oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara ilk satışı (1/4/2017 tarihinden itibaren) katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Yoruma kapalı.