Vergi Dairesi İşe Başlama

Vergi Dairesi İşe Başlama

Vergi Dairesi İşe Başlama

İşe başlamayı bildirmekle yükümlü olan mükellefler şunlardır:

 • Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı,
 • Serbest meslek erbabı,
 • Kurumlar vergisi mükellefleri,
 • Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.

İşe başlama bildirimi, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 27 nci maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin kuruluş aşamasında işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Ticaret sicil memurlukları tarafından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının birer suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirmeleri ile bunların işe başlama bildirimi yapılmış olur.

Gerçek kişilerin de işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca yapılır. Bildirimler “İşe Başlama/Bırakma Bildirimi” ile yapılır. İşe başlama bildirimi; gerçek kişilerde mükellef (mükellefin küçük veya kısıtlı olması halinde bunların kanuni temsilcileri) veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından imzalanır.

Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerin işe başlamaları “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” ile yapılır. İşe başlamada; şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ticaret sicil müdürlüğü yetkilileri tarafından imzalanır.

Diğer taraftan, ticaret sicil müdürlüğünce şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile bildirimde bulunulması zorunlu olmayan tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan mükelleflerde işe başlama/bırakma bildirimi, bunları temsil eden yetkili kişiler tarafından imzalanır.

 • İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler:

Gelir vergisi mükelleflerinin işe başlama bildirimine;

 • Kimlik kartı (Nüfus Cüzdanı): Mükellefiyet tesisi talebiyle vergi dairesine

başvuran birgerçek kişiden kimlik kartının kontrol amacıyla ibrazı talep edilmekte olup, kimlik kartı ilgilisine iade edilmektedir,

 • Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi

eklenir.

İşe başlama bildirimi küçük veya kısıtlılara ait ise yukarıdaki belgelere ek olarak kanuni temsilciden;

 • Kimlik kartı,
 • Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,
 • Kanuni temsilci olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği ya da vergidairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi ayrıca aranır.

Diğer taraftan, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya noterde bu işe özgü olarak verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (Gerçek Kişiler İçin) (EK:2) doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadırlar.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formuna;

 • Şirket ana sözleşmesinin,
 • Temsile yetkili olanların şirket unvanıyla noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin,
 • Temsile yetkili olanlar ile ortaklardan hisse nispeti en yüksek beş ortağın arasında yabancı uyruklu gerçek kişi varsa bunların pasaportlarının bir örneği, ortaklar arasında yabancı tüzel kişi varsa ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış (apostil şerhini içeren) ve şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesinin aslının noter onaylı tercümesinin

birer örneği eklenir.

Diğer taraftan, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri,

işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde kanuni temsilcileri veya noterde bu işe özgü olarak verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla

Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)

(EK:1) doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadırlar.

Derneklerin iktisadi isletmelerinin işe başlama bildirimine;

 • Dernek tüzüğünün noter onaylı bir örneği,
 • Yeni kurulan derneklerde İl Dernekler Müdürlüğü Alındı Belgesinin bir örneği,
 • Temsile yetkili olanların;
 • Noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya imza beyannamesi,
 • Kimlik kartı,
 • Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi

eklenir.

Kooperatiflerin işe başlama bildirimine;

 • İlgili Bakanlıkça onaylı ana sözleşmenin aslı veya noter onaylı bir örneği,
 • Kooperatifi temsile yetkili olanların;
 • Noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya imza beyannamesi,
 • Kimlik kartı,
 • Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,
 • Ticaret sicili numarası ve ticaret siciline tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanı makbuzu (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse ilanı makbuzu aranmaz.)

eklenir.

Vakıfların iktisadi işletmelerinin işe başlama bildirimine;

 • Vakıf senedinin noter onaylı bir örneği,
 • Temsile yetkili olanların;
 • Noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya imza beyannamesi,
 • Kimlik kartı,

-Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi

eklenir.

İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde noter onaylı olarak aranan belgelerin okunaklı birer fotokopisinin, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilen örneklerine göre işlem yapılır.

Mükellefler işe başlama bildirimini vergi dairesine ibraz ettikten ya da ticaret sicil müdürlüklerince başvuru evrakları vergi dairesine ulaştırıldıktan sonra, vergi dairesi tarafından aynı gün, aynı gün yapılmasının mümkün olmaması halinde ertesi gün, mükelleflerin işyerinde yapılacak bir yoklama ile işe başladıkları tespit edilir.

Yapılan yoklamanın sonucuna göre tüzel kişiler ile yabancı uyruklu gerçek kişiler için sistemden alınan vergi kimlik numarası, T.C. tabiiyetindeki gerçek kişiler için ise T.C. Kimlik Numarası kullanılarak mükellefiyet kaydı yapılır. Yapılan yoklamanın sonucuna göre mükellefe vergi numarası verilerek mükellefiyet başlatılır.

Vergi mükellefiyetinin başlaması ile mükelleflerin vergilendirmeye yönelik

beyanname verme, vergi ödeme ve vergi levhası alma ve bulundurma gibi
sorumlulukları da başlamış olur.

 • Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi

Mükellefler adreslerinde, işlerinde veya işyerlerinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine dilekçeyle bildirmek zorundadırlar.

 • Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi

Adres değişikliği bir yerden diğer bir yere nakil suretiyle olabileceği gibi aynı yerdeki cadde, sokak veya kapı numarasının değişmesi şeklinde de olabilir.

Adres değişikliği vergi dairesi değişikliğini de gerektiriyor ise mükellefler ister yeni kayıt yaptıracakları vergi dairesine, isterlerse ayrıldıkları vergi dairesine dilekçeyle başvurabilirler.

Mükelleflerin adreslerinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana
geldiği tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde, bir dilekçe ile vergi dairesine
bildirmeleri gerekir.

Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisi halinde mükellefler tarafından daha önce vergi dairesine verilmiş olup değişmediğini yazılı olarak beyan ettikleri belgeler ilgili
vergi dairesi tarafından mükelleflerden yeniden istenmeyecek, yapılacak işleme ilişkin belgeler ilgili vergi dairesince belgenin bulunduğu vergi dairesinden yazışma yapılmak suretiyle temin edilecektir.

Adres değişikliğinde, yeni vergi levhası internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menü kullanılmak suretiyle oluşturarak yazdırılacak ve 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde bulundurulacaktır.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Yoruma kapalı.