Sigortalı Bildirimi

Sigortalı Bildirimi

Sigortalı Bildirimi:  Çalıștırmaya bașlatacağınız sigortalıyı ișe bașlayacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar SGK’ya elektronik ortamda ișe giriș bildirgesi ile bildirmelisiniz.

Ancak; -İnșaat, balıkçılık ve tarım ișyerlerinde çalıșmaya bașlayacak sigortalılar için, en geç çalıșmaya bașlatıldığı gün,

-Yabancı ülkelere sefer yapan ulaștırma araçlarına sefer esnasında ișe alınan sigortalılar için çalıșmaya bașladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde,

-Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzeri süre ile çalıșanları, çalıșmaya bașladıkları ayın sonuna kadar,

-Yabancı uyruklu çalıșanların ise çalıșma izin bașlangıç ya da çalıșma izin bașlangıç tarihinin size tebliği tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde, SGK’ya bildirmelisiniz.

 

Sigortalı ișe giriș bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirgeyi, resmi tatili izleyen ilk iș günü içinde SGK’ya vermeniz durumunda süresi içinde verilmiș sayılacaktır.

Yeni tescil edilen ișyerlerinizde, sigortalı çalıștırmaya bașladığınız tarihten itibaren bir ay içinde ișe alacağınız kișilerin sigortalı ișe giriș bildirgesini en geç ișyerinizin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde vermeniz halinde süresi içinde verilmiș sayılacaktır.

E-sigorta yoluyla yaptığınız ișe giriș bildirimlerini; bildirgede belirtilen ișe giriș tarihini takip eden ilk iș günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilirsiniz.

Ay içinde çalıștırdığınız sigortalıları ve primlerini, izleyen ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla SGK’ya bildirip, primlerini ay sonuna kadar da SGK’nın anlașmalı olduğu bankalara ödemelisiniz.

Bildirimin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesini, son günü izleyen ilk iș günü saat 23:59’a kadar, e-Sigorta kanalıyla gönderebilirsiniz.

İșten ayrılan çalıșanlarınızı, ișten ayrıldıkları günü takip eden on gün içinde ișten ayrılıș bildirgesini e-Sigorta kanalıyla SGK’ya gönderebilirsiniz.

Yoruma kapalı.