Serbest Bölgeler Şirket Kuruluşu

Serbest Bölgeler Şirket Kuruluşu

GENEL BİLGİLERÜlkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük bölgesi dışında sayılan, Ülkede geçerli ticari, mal ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, Sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler.


Amaç-Neden  Serbest Bölgeler Var: 

 • İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek
 • Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak
 • İşletmeleri ihracata yönlendirmek
 • Uluslararası ticareti geliştirmek

Serbest Bölgelerin İşlevi:

 • Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkan sağlayacak uygun zemin yaratılması,
 • Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi,
 • Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı,
 • Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı,
 • Yeni istihdam olanaklarının yaratılması,
 • Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir basamak olması

Serbest Bölgelerde Yapılabilecek Faaliyetler

Yüksek Planlama Kurul Kararı

(Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu)

 • Üretim,
 • Alım-Satım,
 • Depo İşletmeciliği,
 • İşyeri Kiralama,
 • montaj-demontaj,
 • bakım-onarım,
 • bankacılık,
 • sigortacılık,
 • kıyı bankacılığı,
 • finansal kiralama,
 • Diğerler konular

Türkiyede Serbest Bölgeler


Serbest Bölgelerin Kanunlar  Karşısındaki Durumu


Serbest Bölgelerin Dış Ticaret Rejimleri Karşısındaki Durumu

 • Türkiye’den Bölgeye sevk edilen mallar, dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ihraç edilmiş sayılır.
 • Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.
 • Bölgeden yurtdışına mal gönderilmesi ve hizmet verilmesi serbesttir

Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu

Serbest Bölgede Faaliyet gösteren şirketlerin yapılanması:  Merkezi Serbest Bölge sınırları içinde yer alanlar — Şubesi Serbest Bölge sınırları içinde yer alanlar

(şubeye sermaye tahsis edilmesi zorunludur)(1998/4)

 • Türkiye’de yerleşik olmayan firmalar Serbest bölgede şube açamazlar (1998/4 genelge)
 • Şube veya Merkez sermayelerinin nakdi kısmının banka yoluyla döviz olarak transfer edilmesi ve Banka dekontunun bölge müdürlüğüne ibraz edilmesi zorunludur.
 • Ayni sermaye transferi SB Genel Müdürlük iznine tabiidir.

Bölgede banka mevcut değilse en yakın serbest bölgede bulunan bankada hesap açılmalıdır. Türkiye’deki bir şubede hesap açılması uygun değildir.

Serbest Bölge Adresli Şirket Ana Sözleşmesi Düzenlenmesine İlişkin Hususlar: (1998/4)

 1. Şirket unvanının serbest bölge faaliyetine uygun olarak belirlenerek, “Amaç ve Konu” başlıklı maddenin bu kapsamda düzenlenmesi gerekmektedir.
 2. Şirket Ana Sözleşmesinin “Unvan”, ‘‘Amaç ve Konu” ve ilgili başlıkları altında yer alacak hükümlerde ‘‘ithalat” ve ‘‘ihracat” sözcükleri yerine ‘‘alım-satım”ifadesinin kullanılması gerekmektedir.
 3. Amaç ve Konu başlığı altında şirketin iştigal konuları sıralanırken bir yandan müracaat edilen serbest bölgenin özelliklerinin gözü önünde tutulması, diğer yandan bölgeye sokulması yasak olan mallara yer verilmemesi gerekmektedir. Müracaat formunun alım satım ve üretim bölümleri ile Amaç ve Konu uyumlu olmalıdır.
 4. ‘‘Şirketin merkezi” başlıklı maddenin, ‘‘Şirketin merkezi………. ‘dedir. Adresi…………………………………………………………………………

Serbest Bölgesi………………… ‘dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Ekonomi Bakanlığı-Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türkiye’nin başka bir yerinde aynı ticari unvanla (serbest bölge hariç) ticari faaliyette bulunamaz ve şube açamaz. Ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) izin almak kaydıyla yurt dışında veya başka bir serbest bölgede şube açabilir.” Şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Şirketin süresi, en az faaliyet ruhsatı süresi kadar olacak şekilde düzenlenecektir.

Şirket ana sözleşme taslağına “Ana Sözleşme Değişiklikleri: Şirket bu ana sözleşme üzerinde unvan, amaç ve konu, merkez, süre başlıkları altında yapmak istediği her türlü değişiklik için şirket yetkili organlarınca karar alınmasını müteakip, bu kararları ticaret sicilince tescil ettirmeden önce Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (Ekonomi Bakanlığı-Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) onayını alır.” Maddesinin eklenmesi gerekmektedir.

 

Şube olarak Serbest Bölge faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin hususlar: (1998/4)

 • Şube oluşturulmasına ilişkin şirket yetkili organının aldığı karar ve bu kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile diğer belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

…………. KARARI

Şirket Merkezinde Toplanan………. Kurulumuz,

 1. (Faaliyette Bulunulan Serbest Bölge’nin adı yazılacak) Serbest Bölgesi;

adresinde bir şube açılmasına ve şubenin “…. (Ana Şirketin Ticaret Unvanı

Yazılacak),………. (Faaliyette Bulunulan Serbest Bölge’nin adı yazılacak) Serbest

Bölge Şubesi” unvanı ile faaliyet göstermesine,

 1. Söz konusu şubeye….. ABD Doları karşılığı…… TL sermaye tahsis edilmesine.

3…….. yıl süre ile…… (Faaliyette Bulunulan Serbest Bölge’nin adı yazılacak) Serbest

Bölge Şubemizi……. (Şube yetkilisi veya yetkililerinin adı yazılacak)’nın temsil ve

ilzam etmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.


Serbest Bölgede Faaliyetlerin Son bulması

 • Hisse Devri
 • Merkez adresi serbest bölgede bulunan şirketler, hisse devri yapmaları halinde, devir işlemini Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdikten sonra, şirketin yeni ortaklık yapısını gösteren belgeleri de ibraz etmek suretiyle, Bölge Müdürlüğüne bilgi verirler
 • Tasfiye Hali
 • Gerçek ve tüzel kişiler, Bölgeye döviz olarak getirdikleri sermayelerini ve bunlardan elde ettikleri her türlü kazanç ve iratlarını satış ve tasfiye bedellerini, istediklerinde Türkiye’nin diğer kesimlerine ve yurtdışına transfer etmekte serbesttirler. Ancak Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Sermaye ayni ise Müsteşarlık iznine tabidir

Faaliyet Ruhsatı

 • Faaliyet Ruhsatı: Serbest Bölgede faaliyette bulunma Ruhsatı
 • Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler Dış Ticaret Müsteşarlığından (Ekonomi Bakanlığı) ruhsat almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunabilirler
 • Faaliyet Ruhsatı Başvuru Süreci:
 1. Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu Doldurulur.
 2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Dolar ($) hesabına müracaat ücreti ( 5.000 ABD Doları ) yatırılır.
 3. Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu, Ana Sözleşme Taslağı müracaat ücretinin yatırıldığını gösteren dekontun aslı ile birlikte Genel Müdürlüğe veya ilgili Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurulur.
 4. Genel Müdürlük tarafından müracaat değerlendirilir.
 • Olumlu ise devam edilir.
 • Olumsuz ise ücret iade edilir
 • Ana sözleşme onaylatılır ve Şirket kurulur veya şube kararı tescil edilir. 30 gün içinde kira sözleşmesi akdedilir.Kira sözleşmesi ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaat edilir. Faaliyet Ruhsatı düzenlenir.
 • Kendilerine ‘‘Faaliyet Ruhsatı” verilen gerçek ve tüzel kişiler, faaliyete başlamadan önce, Bölge Müdürlüğü Tescil Bürosunda ‘‘Sicil Defteri’ne kaydedilirler. İlgili, meslek veya ticari faaliyetinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bu durumu bölge müdürlüğüne bildirmek ve bu tür değişiklikleri sicil kaydına işletmek zorundadır. Ayrıca İşletici Firma, Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne bilgi verilir
 • Faaliyet Ruhsatı başvurusunda yer almayan malların alım-satımını ve üretimini yapmak için izin alınmalıdır (1998/4 genelge)
 • Faaliyet ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlarda Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısından sonra 30 gün içerisinde faaliyet ruhsatı almaktan vazgeçilmesi veya kiralık yer bulunamaması halinde, 500 (beş yüz) ABD

77 Dolarının yatırılması halinde daha önce yatırılan 5.000(beşbin) ABD Dolarının tamamı iade edilir

 • Faaliyet Ruhsatının zayi, tahrip ve sair nedenlerle yeniden düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, faaliyet ruhsatı ücretinin %10’u (500 ABD Doları) tutarındaki meblağın yatırılması gerekir.

 

Yoruma kapalı.