Özel Binalarda Asgari İşçilik Hesaplamaları

Özel Binalarda Asgari İşçilik Hesaplamaları

Asgari İşçilik Hesaplamaları : Özel Bina İnşaatlarında, yapının yaklaşık maliyet bedeline bina için belirlenmiş oranların uygulanması suretiyle bulunur.

İhale Konusu İşlerde ise müteahhide ödenen toplam hakediş tutarı matrah olarak esas alınır ve bu matraha genelgede belirtilen oranların uygulanması suretiyle bulunur.

Özel inşaatlara ilişkin birim maliyet bedelleri, inşaatın sınıf ve grubuna göre her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) tespit edilmekte ve Kurumca yapılan konuya ilişkin hesaplama işlemleri ilgili Bakanlıkça Resmi Gazetede yayımlanan Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ doğrultusunda yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarının tespiti aşağıdaki formül kullanılarak bulunur.

Bina Maliyeti = Binanın Yüzölçümü x Birim Maliyet Bedeli

Bildirilmesi Gereken Bina Maliyeti x İşçilik oranı Kuruma Bildirilen

En Az İşçilik Miktarı                        100                               İşçilikler

Örnek 1: İşyapmaz İnşaat A.Ş. tarafından yapımına 13.05.2014 tarihinde başlanan ve 30.09.2015 tarihinde tamamlanan 4. sınıf A grubunda bulunan 1.200 m2 yüzölçümündeki betonarme karkas binanın birim maliyet bedeli ve toplam maliyet tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

– İnşaatın Başlama Tarihi                                                                                  :13.05.2014
– İnşaatın Tamamlanma Tarihi                                                                                  :30.09.2015
– İnşaatın Sınıfı                                                                                  :4/A
– 2014 m2 Birim Maliyeti :700.-TL
– 2015 m2 Birim Maliyeti :750.-TL
– Betonarme Asgari İşçilik Oranı                                                                                  :% 9
– % 25 Eksiği                                                                                  :% 6,75
– Toplam m2 :1.200 m2
– SGK’na Bildirilen İşçilik Tutarı                                                                                  :32.150.-TL

H e s a p l a m a l a r:

  • İnşaatın Maliyeti : 1.200 m2 x 700.-TL = 840.000.-TL
  • SGK’na Bildirilecek İşçilik Tutarı : 840.000.-TL x % 6,75 = 56.700.-TL
  • SGK’ca Hesaplanan Fark : 56.700 – 32.150.-TL = 24.550.-TL
  • SGK’ca Hesaplanan Prim Farkı : 24.550.-TL x % 34,5* = 8.470.-TL

 

* Kısa vadeli sigorta prim oranı % 2 olarak sabitlendiğinden 2013/9. aydan sonra SPEK tutarının % 34,5’i ödenmesi gereken prim olarak hesaplanır.

Hesaplanan prim farkı tutarı 8.470.-TL inşaatın tamamlandığı Eylül 2015 ayı itibariyle tahakkuk ettirilir ve takip eden ayın sonuna kadar da ödenir.

İnşaat işlerinde çok sık karşımıza çıkan “Taşeron Müessesesi” SGK’na karşı sorumlu değildir. Sorumluluk tamamen inşaatın sahibi yani SGK’da adına dosya açılan kişiye aittir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Taşeronlara “Borcu Yoktur” yazısı, asıl işverene ise yapılan hesaplamalar sonucunda “İlişiksizlik Belgesi” verir.

Örnek 2: İşyapmaz İnşaat A.Ş. kendi arsası üzerine özel hizmet binası yapmaktadır. Söz konusu inşaatla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

– İnşaatın Başlama Tarihi                                   :01.06.2013
– İnşaatın Tamamlanma Tarihi                                                                                  :13.05.2015
– İnşaatın Sınıfı                                                                                  :3/A
– 2013 m2 Birim Maliyeti                                                                                  :490.-TL
– 2014 m2 Birim Maliyeti                                                                                  :550.-TL
– 2015 m2 Birim Maliyeti                                                                                  :590.-TL
– Betonarme Asgari İşçilik Oranı                                                                                  :% 9
– % 25 Eksiği                                                                                  :% 6,75
– Toplam m2                                                                                  :1.300 m2
– SGK’na Bildirilen İşçilik Tutarı                                                                                  :26.153.-TL
– Malzemeli işçilik faturaları toplamı***                                                                                  :118.000.-TL
– Sadece işçilik faturaları toplamı***                                                                                  :5.200.-TL

 

H e s a p l a m a l a r:

– İnşaatın Maliyeti : 1.300 m2 x 550**.-TL = 715.000.-TL – SGK’na Bildirilecek İşçilik Tutarı : 715.000.-TL x % 6,75 = 48.263.-TL

  • SGK’ca Hesaplanan Fark : 48.263 – 26.153.-TL = 22.110.-TL
  • SGK’ca Hesaplanan Prim Farkı : 22.110.-TL x % 34,5* = 7.628.-TL

* Kısa vadeli sigorta prim oranı % 2 olarak sabitlendiğinden 2013/9. aydan sonra SPEK tutarının % 34,5’i ödenmesi gereken prim olarak hesaplanır.

** Binalar bittiği yıldan bir yıl önceki m2 birim fiyatı ile değerlendirildiğinden söz konusu inşaat için 2014 yılı 3/A m2 birim fiyatı olan 550.-TL esas alınmıştır.

*** Kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarı hesabında faturalı ödemeler dikkate alınmayacağından işçilik oranının %25 eksiği alınır.

İşyapmaz İnşaat A.Ş., SGK’ca hesaplanan prim farkını ödemekten imtina ederse bu defa konu Kurum Müfettişleri tarafından incelenir ve işverenin faturalı işçilik ödemeleri dikkate alınır ancak asgari işçilik oranından % 25 eksiltme yapılmaz. Yani işçilik oranı tam olarak uygulanır.

1.300 m2 x 550**.-TL = 715.000.-TL 118.000.-TL

715.000.-TL – 118.000.-TL = 597.000.-TL % 9 x 597.000.-TL = 53.730.-TL 26.153-TL

 

– Sadece işçilik faturaları toplamı         : 5.200.-TL

– Toplam (26.153 + 5.200) : 31.353.-TL

– Fark İşçilik                                               : 53.730.-TL – 31.353.-TL = 22.377.-TL

İşyapmaz İnşaat A.Ş. Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi alabilmesi için, 22.377.-TL fark işçiliğin primini ödeyecek. Aynı zamanda fark işçiliğin talep edildiği her ay için yarım asgari ücret kayıt geçersizliği ve ek prim ve hizmet belgesi için iki asgari ücret tutarında idari para cezası ödeyecektir.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Yoruma kapalı.