Leasing

Leasing

Leasing: “Leasing” kiralama anlamına gelmektedir. Kiralama sahip olunan bir varlığın kullanımının, belli bir süre için, belli bir bedel karşılığında, bir başkasına devredilmesidir. Leasing, bir varlığın kullanımının, belli bir süre için, belli bir bedel karşılığında devredilmesi amacıyla, kiralayan (Lessor) olarak isimlendirilen varlık sahibi ile kiracı (Lessee) olarak isimlendirilen kullanıcı arasında yapılan bir sözleşmedir. İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için sabit varlıklara sahip olmaktan çok onları kullanabiliyor olmaları önemlidir. Leasing, kullanıcıya bir varlığın mülkiyetini devralmadan sadece kullanım hakkını belli bir süre için elde etme olanağı sağlar.

Leasing borç finansmanın ikamesidir, özellikle işletmelerin kısa ve orta vadeli finansman seçeneklerini zenginleştirir ve böylelikle işletmeler için finansman seçeneklerinin alanını genişletir. İşletmeler açısından büyük sermaye birikimi gerektirmeden yeni yatırımlar yapma olanağını sağlaması nedeniyle ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayan leasing, gelişmiş ülkelerde sabit sermaye yatırımlarının finansmanında önemli oranda pay almaya başlamıştır. İlk başlarda gayrimenkul alanında kullanılan leasing bugün her alanda, her türlü varlık için kullanılmaktadır.

 

Taksitli satın alma (hire purchase) ile leasing birbirine benzer, ancak aralarında farklılıklar vardır. Taksitli satın alma yoluyla varlığı kullanan taraf aynı zamanda varlığın mülkiyetinin de sahibidir, satış anlaşmasının koşullarını yerine getirdiği sürece varlığın tüm haklarına sahiptir. Varlık alanın bilançosunda görünür ve varlıkla ilgili amortisman vb. tüm giderler onun tarafından ayrılır. Leasingde kiralanan varlığın mülkiyeti kiralayanda kalır, kiracı varlığın kullanım hakkını elde eder. Varlık kiralayanın bilançosunda görünür ve varlıkla ilgili amortisman vb. tüm giderler kiralayan tarafından ayrılır. Kiracı tarafından ödenen leasing ödemeleri gelir tablosunda giderleştirilir. Varlık kiracının bilançosunda görünmez bu nedenle bilanço dışı varlık olarak ifade edilir.

 

Leasing Süreci

Leasing, üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir varlığın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise belirli bir kira ödemesi karşılığında, belirli bir süre için kiracıda bırakan sözleşmedir. Leasing sürecinde önce kiracı, gereksinim duyduğu yatırım malına ilişkin kararını verir, kiralama şirketine başvurur ve iki taraf arasında leasing sözleşmesi imzalanır. Kiralayan yatırım malını alır ve kiracıya teslim eder. Kiracı, sözleşmede belirlenen süreyle kira ödemelerini yapar, süre sonunda leasing sona erer.

Leasing
Leasing

 

Leasingin Tarafları ve Temel Unsurları

Bir leasing işleminde yer alan taraflar ve işlemin temel unsurları temel olarak kiralayan, kiracı, sözleşmeye konu bir yatırım malı, bu malın satıcısı ve kira bedelidir.

 Kiralayan (Lessor)

 Kiracı (Lessee)

 Kiralama Konu Varlıklar (Assets)

 Satıcı (Supplier)

 Leasingin Süresi

 Leasing Ödemeleri (Kira Bedeli)

 Vade Sonunda Tanınan Haklar

 

Kiralamaya Konu Varlıklar (Assets)

Leasing sözleşmesine konu olabilecek varlıklar küçük bir soğutucudan uçağa kadar geniş bir yelpazede dağılan yatırım malları arasında çeşitlilik gösterir. 13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6361 no’lu Finansal KiralamaKanunun 19. maddesinde göre “(1) Sözleşmeye taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere patent gibi fikrî ve sınaî haklar bu sözleşmeye konu olamaz. (2) Bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her varlık tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir.3”
Leasing genel olarak aşağıda sayılan varlıklara ilişkin olarak yapılmaktadır:

 Kara Ulaşım Araçları

 Deniz Ulaşım Araçları

 Hava Ulaşım Araçları

 Tekstil ve Basım Makineleri

 Enerji Tesisleri  Gayrimenkuller

 Komple Fabrikalar

 Otel ve Market Donanımları

 Tarım Aletleri

 Elektronik ve Optik Cihazlar

 Tıbbi Cihazlar ve Hastane Donanımlar

 Görüntü ve Ses Sistemleri

 Güvenlik Sistemleri

 Bilgisayar ve Büro Donanımları

 Isıtma ve Soğutma Cihazları

 İmalat Makineleri

 Takım Tezgâhları

 İş ve İnşaat Makineleri

 Diğer İmalat Makineleri

 

Leasing Süresi

Leasing süresi, leasing sözleşmesinde belirlenmiş olan kira anlaşmasının vadesidir. Genellikle bu süre kiraya konu varlığın ekonomik ömrünün % 80’inden az olamaz ve asla varlığın ekonomik ömründen uzun olamaz.

Vade Sonunda Tanınan Haklar

Vade sonunda tanınan haklar leasing sözleşmesinin önemli bir parçasıdır. Sözleşmede kiracıya vade sonu için tanınan haklar:
• varlığı alma • varlığı iade etme • daha düşük bir bedelle leasingi yenileme • varlığın satışından elde edilen kardan pay alma
Eğer leasing sözleşmesi vade sonunda kiracıya varlığı satın alma hakkı sağlıyorsa, satın alma fiyatı farklı yöntemlerle belirlenebilir:
• Tahmini (residual) değer üzerinden satın alma. Bu değer leasing sözleşmesinin başlangıcında belirlenir ve varlığın vade sonunda öngörülen pazar değerini esas alır.

 

Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi

 

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Yoruma kapalı.