Esnaf Ahilik Sandığı Veya Esnaf İşsizlik Sigortası

Esnaf Ahilik Sandığı Veya Esnaf İşsizlik Sigortası-Başkur İşsizlik Maaşı, Esnaf İşsizlik Maaşı

Esnaf Ahilik Sandığı Veya Esnaf İşsizlik Sigortası:  6824 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 9’uncu maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa “Esnaf Ahilik Sandığı” adlı Ek:6’ncı madde eklenmiştir. 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili ve sorumlu olacak, Türkiye İş Kurumu yönetim kurulunun kararları çerçevesinde işletilip ve yönetilecektir.

 

Ödenecek Prim Tutarı : Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, 80’inci ve 82’nci maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 devlet payı olarak alınacaktır. Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamayacaktır. 5510 sayılı Kanunun 4 (b) maddesi (eski Bağ-Kur) kapsamında sigortalının bugünkü şartlarda ödeyeceği aylık prim tutarı 35,55.-TL ile 71,10.-TL aralığında olacaktır. Bir başka ifadeyle prime esas kazancı asgari seviyede olan 5510 sayılı Kanunun 4 (b) maddesi (eski Bağ-Kur) kapsamında sigortalı %34,5 oranında sigorta primi öderken, bu oran %36,5’e çıkacaktır. Tutar ise bugünün şartlarına göre 648,78.-TL olacaktır.

 

Esnaf Ahilik Sandığı Tarafından Yapılacak Ödemeye Hak Kazanma:  Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün

900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,

1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecektir.

Sandık Tarafından Yapılacak Ödemeler ve Sağlanacak Hizmetler : Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına Türkiye İş Kurumu tarafından aşağıda belirtilen ödemeler yapılacak ve hizmetler sağlanacaktır.

  • Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği,
  • 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri,
  • Yeni bir iş bulma,
  • Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar

Günlük Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının %40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 39’uncu maddesine göre belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez. Bugünün koşullarına göre tutar (1.777,50x%40) 711.-TL ile (1.777,50×0.80) 1.422.-TL aralığında olacaktır. Örneğin; Esnaf A…01.01.2018 tarihinde açmış olduğu işyerini 31.12.2020 tarihinde kapatmıştır. Esnaf A…toplamda 1095 faaliyetini sürdürmüş ve tamamında Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiştir. Son 120 gün hiçbir kesintisi bulunmamaktadır. Esnaf A…’nın son 120 günlük prime esas aylık kazanç tutarı ortalaması ise 2.000.-TL’dir. Bu örneğe istinaden esnaf A…10 ay boyunca ayda 800.-TL ödenek alacaktır. Toplamda ise 8.000.-TL ödenek alacaktır.

Yoruma kapalı.