Asgari İşçilik Tespit Şekilleri

Asgari İşçilik Tespit Şekilleri

Asgari İşçilik Tespit Şekilleri:  Türkiye’de asgari işçilik uygulaması 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna kadar 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu esasları çerçevesinde uygulanmıştır. Asgari işçilik uygulaması, 4958 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun mülga 79 ve 130. maddelerine eklenen fıkralar ile daha kapsamlı hale getirilmiştir. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 59, 85. ve 90’ıncı maddelerinde asgari işçilik uygulamasına ilişkin doğrudan veya dolaylı hususlar yer almıştır.

Asgari işçilik tespiti 3 şekilde yapılmaktadır.

  1. Sigorta Kurumunun ünitelerinde yapılan asgari işçilik tespiti,
  2. Meslek Mensuplarının (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir) raporlarıyla yapılan asgari işçilik tespiti,
  3. Sigorta Müfettişlerinin incelemesiyle yapılan asgari işçilik tespiti.

Yukarıda belirtilen asgari işçilik tespit şekillerinden SGK İl Müdürlüklerinin incelemesi ve meslek mensubu raporlarıyla tespit her zaman yapılamamakta mutlaka müfettiş incelemesi yapılması gerekmektedir.

Özel inşaat işlerinde belediyeden iskan ruhsatı alınması ve ihaleli işlerde işin bitiminde idareden teminat mektubunun geri alınabilmesi için idareye ilişiksizlik belgesinin ibrazı zorunlu olduğundan aşağıda belirtilen asgari işçili k tespit şekilleriyle asgari işçilik hesaplanmakta ve fark primler ilgili sigorta müdürlüğüne yatırılarak ilgili sigorta müdürlüğünden ilişiksizlik belgesi alınabilmektedir.

Sigorta kurumunun ilgili ünitelerince yapılan asgari işçilik tespitlerinde işverenin işçilik faturaları dikkate alınmamakta tebliğlerle belirlenen inşaat işinin türüne göre uygulanan asgari işçilik oranın % 25 eksiği uygulanarak hesaplanmaktadır.

Kurum ünitesinin yapacağı ön araştırma sonucu ihaleli işlerde istihkak bedeline, özel inşaatlarda maliyet bedeline asgari işçilik tespit komisyonunca belirlenen asgari işçilik oranının % 25 eksilterek uygulanması suretiyle bulunan asgari işçilikle işverenin bildirdiği işçilik mukayese edilmektedir.

Meslek mensuplarının raporlarıyla yapılan asgari işçilik tespitlerinde rapor düzenlenemeyecek işyerleri ve işler bulunmaktadır. Bu işler kısaca aşağıda sıralanmıştır.

✓ Hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılan işler,

✓ Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslimine ilişkin işler,

✓ İnşaat ruhsatı olmayan bina inşaatı işyerleri,

✓ İmar mevzuatınca inşaat ruhsatı hükümsüz hale gelen bina inşaatları,

✓ Tescilsiz bina inşaatı işyerleri,

✓ Tescil edilip süresinde prim belgeleri verilmemiş bina inşaatı işyerleri,

✓ Tamamlanmamış bina inşaatı ile noksansız geçici kabulü veya kesin kabulü yapılmamış ihale konusu işyerleri,

✓ 01.05.2004 (Yönetmelik yürürlük tarihinden önce) tarihinden önce bitirilmiş ihale konusu işler ile özel bina inşaatı işleri,

Meslek mensuplarının ve müfettişlerin yapmış olduğu incelemelerde asgari işçilik oranından herhangi bir indirim yapılmamaktadır. Bu indirim yerine işçilik faturaları dikkate alınmakta ihaleli işlerde hakediş (istihkak) bedelinden, özel inşaatlarda maliyet bedelinden düşülmektedir.

Meslek mensubu ve müfettiş incelemesi ile yapılan asgari işçilik tespitlerinde eksik işçilik bildirilmiş olması durumunda eksik işçilik dolayısıyla gecikme faizi ve eksik işçilik bildirilmiş olması dolayısıyla asgari ücretin 3 katı tutarında idari para cezası kesilmektedir.

Sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılan asgari işçilik tespitlerinde eksik işçilik tutarının yanında gecikme faizi tahsil edilmektedir. Herhangi bir ceza uygulanmamaktadır.

Meslek mensubu ve müfettişler tarafından yapılan incelemelerde işçilik faturaları dikkate alınmaktadır. Asgari işçilik hesabında dikkate alınan faturalar aşağıda sıralanmıştır.

  1. Malzemeli işçilik faturaları (hakediş faturası)
  2. Hazır beton
  3. Nakliye

4.Salt işçilik içeren faturalar

Hazır beton, nakliye, malzemeli işçilik içeren faturalar maliyet bedelinden düşülerek hesaplama yapılmaktadır. Salt işçilik faturaları ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş işçilikler gibi, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarından düşülmektedir.

Örnek: İhale konusu işin KDV hariç,

Son istihkak raporunda belirtilen toplam hakediş tutarı100.-TL
Malzeme fiyat farkı30.-TL
Akreditif bedeli20.-TL
Asgari İşçilik Oranı% 10

Kuruma bu iş dolayısıyla bildirilmiş olması gereken asgari işçilik miktarının;

100 + 30 + 20 = 150.-TL x %10 = 15.-TL olması gerekir.

Söz konusu işyeri ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda Kuruma 15.- TL veya daha fazla işçilik bildirilmiş olması halinde yeterli işçilik bildirilmiş olacaktır.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Yoruma kapalı.